———- Forwarded message ——— From: Rami <@.co.il> Date: Wed, Jul 7, 2021 at 4:00 PM ‪Subject: FW: FW:- – לשפר את המעשים ולזכות להגנה שיעורו של הרב רן ישראל – הערב ב 20:45‬ To: @gmail.com

*שיעורו השבועי של הרב רן ישראלי*
*נושא השבוע* *(ימי בין המצרים):*
* לשפר את המעשים – ולזכות בהגנה *
*בין היתר יעלו בשיעור השאלות הבאות:*
*"פיתתני ה' ואפת" – מי אמר פסוק זה ועל מה אמרו? *
*כיצד מגינה תענית צדיקים על עם ישראל? *
*רבי צדוק ורבי אלעזר המודעי שהתענו – מה זכה זה ומה קרה לזה? *
*מי הרג את זכריה הכהן הגדול? מה עונשו? *
*כיצד הגיע הדבר לידי הריגתו? *
*מהו העונש שקיבלו הורגיו?*
*מה המעלה של הכרת הטוב?*
*ומה הפחיתות בכפיות טובה?*
*כיצד הגיע ירובעם למלוך? ואיך הפסיד את המלוכה?*
*ו… מה מרוויחים אותם האנשים שלא מבזבזים את הימים הקדושים הללו???*
**תשובות לשאלות אלו ועוד, הערב ב-20:45 בביהכנ"ס זכור לאברהם.*
**תפילת ערבית לפני השיעור בשעה 20:30 ולאחריו בערך ב-22:10*
**כיבוד קל יוגש*
***

*