[image: image.png] [image: לוגו אגף תרבות יהודית (2)] *שיעורו השבועי של הרב רן ישראלי* *נושא השבוע* *(פרשת בהר):* * הר סיני – לשאוב אמונה – ו… עשירות * *בין היתר יעלו בשיעור השאלות הבאות:* *על פי איזה חישוב הגיעו חז"ל לשבעים שנות גלות?* *מדוע ציווה הקב"ה על יחזקאל הנביא לשכב על צידו? * *האם מותר לעשות מעשים בכדי להורות על פורענות קרבה?* *מדוע ציוותה התורה על שמיטה בארץ ישראל ולא בגלות במקום ישיבתם של ישראל? * *אדם שקנה יין מחברו והיין החמיץ, מי נושא באחריות?* *האם מזלו של אדם קובע ברווח או בהפסד?* *אחוזה, ערי חומה ובתי חצרים – מה פירוש? ומה ההבדל בניהם?* *היכן נאמר "לא תונו" בפרשת השבוע?* *מדוע אדם שאין לו אחוזה אינו מצווה בעליה לרגל? * *כיצד באה לידי ביטוי עיקר אמונתו של האדם?* *ו… כיצד נוכל להפוך לעשירים ע"י יישום הלימוד בשיעור זה???* **תשובות לשאלות אלו ועוד, הערב ב-20:45 בביהכנ"ס זכור לאברהם.* **תפילת ערבית לפני השיעור בשעה 20:30 ולאחריו בערך ב-22:10 * **כולם מוזמנים!* **כיבוד קל יוגש*