———- Forwarded message ——— From: יוני לביא <yonilavi10@gmail.com> Date: Thu, Jul 18, 2019 at 1:04 PM ‪Subject: בוקר שישי על קפה ועוגה עם מבט לפרשה + "נשימה לנשמה" לנשים השבת אחר הצהריים בשעה 18:00‬ ‪To: יוסי יואלמן <yosiyo@gmail.com>‬
*השבת יעביר את שיעור הנשים הרב חיים גוטסדינר שליט"א* [image: תמונה מוטבעת 1] [image: image.png]

השבת, פרשת* פנחס *בשעה *17:30 *תעביר את השיעור לנשים *ענת דומן*
*נא להביא תנ"ך *בביהכנ"ס "צעירי הציונות הדתית"
זכור לאברהם :שיעורי השבת 17:00 שיעור נשים מאת גב' מירי ויסטרייך בשעה 18:30 מאת הרב לפידות נושא השיעור ירושלים מאז ולתמיד