———- Forwarded message ——— From: אשוש חצב < @bezeqint.net> Date: Wed, Jul 17, 2019 at 3:53 PM ‪Subject: FW: להתחזק בימי בין המצרים ולזכות עכשיו בדין- שיעורו של הרב רן ישראלי – הערב ב 20:45‬ To: < @gmail.com>

[image: לוגו אגף תרבות יהודית (2)]
*שיעורו השבועי של הרב רן ישראלי*
*נושא השבוע* *(לקראת ימי בין המצרים): *

*ימי החורבן – ימי התחזקות – במה וכיצד? *
*בין היתר יעלו בשיעור השאלות הבאות: *

*במה שונה שבת בימי בין המצרים משבת בכל השנה?*

*מהו מקורה של עליית נבוכדנצר להחריב את ירושלים? *

*מי הייתה מלכת שבא? ומה עשתה?*

*"מלך מלכיה" (ספר דניאל) – כלפי מי נאמר?*

*מדוע נתן דניאל עצה טובה לנבוכדנצר – לפרוק את חטאיו? *

*האם נהג כראוי?*

*מתי גורמת הצניעות לבניין ומתי ל… חורבן?*

*מה קרה עם ביתו של ר' חנינא בן תרדיון?*

*ומה קרה עם ביתו של ר' ישמעאל כהן גדול? *

*מי הייתה צפנת בת פניאל? מה נעשה בה? *

*ממה ניצל ר' ישמעאל כהן גדול? מי המציל?*

*מה היה מעשה בניו וביתו של ר' ישמעאל כהן גדול?*

*מדוע קרא הקב"ה ליצר הרע "רע"?*

*ו… כיצד ניתן לזכות בדין כבר בכ"א ימי בין המצרים ולא לחכות לכ"א ימי תשרי?*

**תשובות לשאלות אלו ועוד, הערב ב-20:45 בביהכנ"ס זכור לאברהם.*

**תפילת ערבית לפני השיעור בשעה 20:30 ולאחריו בערך ב-22:10 *

**כולם מוזמנים!*

**כיבוד קל יוגש*