[image: לוגו אגף תרבות יהודית (2)]
*השיעור השבועי של יום רביעי*
*השבוע עם הרב אשי בלייכר *

*נושא השבוע: *
*מצוות לימוד תורה – מעלתה – וסגולתה*

*בין היתר יעלו בשיעור השאלות הבאות: *

*האם מצוות "ושננתם" היא רק לבניך?*

*"ואהבת את ה'" – כיצד ניתן להגיע לאהבת ה'? ואיך זה בא לידי ביטוי? *

*"לא ימוש ספר התורה" אז כיצד נתפרנס?*

*האם מותר ללמוד חכמה יוונית? ולקרוא עיתונים?*

*מה סובר רבי שמעון בר יוחאי? *

*ורבי ישמעאל?*

*ו… האם מותר לצפות במשחקי כדורסל וכדורגל???*

**תשובות לשאלות אלו ועוד, הערב ב-20:45 בביהכנ"ס זכור לאברהם.*

**תפילת ערבית לפני השיעור בשעה 20:30 ולאחריו בערך ב-22:10 *

**כולם מוזמנים!*

**כיבוד קל יוגש*