מי נדרש להגיש הצהרת הון?

עצמאי, בעל מניות ובמקרים מסוימים גם שכירים שהכנסתם עולה על סכום מסוים שנקבע בתקנות, נדרשים בהגשת הצהרת הון לשלטונות המס.

בדרך כלל נהוג לשלוח דרישה להצהרת הון בסוף שנת המס הראשונה לפתיחת התיק במס הכנסה. הדרישה להצהרות הון הבאות יכולה להיות כל 3-5 שנים ולעתים גם אחרי 7 או 10 שנים וזאת בהתאם לענף העיסוק של הנישום.

מתוקף איזה סמכות נדרשת הגשת הצהרת הון?

הצהרת הון נדרשת לפי סעיף 135 (1) לפקודת מס הכנסה. הדו"ח מוגש במסגרת סמכותו של פקיד השומה לדרוש מידע על מצב הנכסים וההתחייבויות של הנישום.

מיום הדרישה להצהרת ההון עומדים לנישום 120 ימים להגשתה. איחור בהגשת הצהרת ההון במועד, תגרום להטלת קנס על פי סעיף 215 לפקודה. רישום פרטים כוזבים בהצהרה, השמטת נכסים בבעלות מגיש ההצהרה וכן אי הגשת הצהרת ההון במועד, מהווים עבירה פלילית על פי הוראות סעיפים 216 ו- 220 לפקודת מס הכנסה.

מהי מטרת הצהרת הון?

הצהרת הון הינה כלי המשמש את רשויות המס לבחון את הקשר בין הכנסותיך לשנים הרלוונטיות לבין הנכסים והתחייבויות אשר ברשותך, זהו למעשה אמצעי של רשויות המס לבחון האם ההכנסות שדווחו למס הכנסה משקפות את מצבך הכלכלי האמיתי.

בהצהרת הון הנך נדרש להצהיר על כל הנכסים וההתחייבויות אשר ברשותך לאותה נקודת זמן שבה אתה נדרש להצהיר, לדוגמא: בשנת 2016 קבלת דרישה להצהרת הון ליום 31/12/2015 המשמעות הנך נדרש להצהיר על כל הנכסים וההתחייבויות ליום 31/12/2015.

ההשלכות האפשריות בהצהרת הון:

לאחר הגשת הצהרת הון הראשונה, הנישום יקבל לאחר תקופה מסוימת (בדרך כלל 3-7 שנים) דרישה להצהרת הון נוספת ובהצהרה זו רשויות המס יבחנו את הגידול בהון בין ההצהרה הראשונה לבין ההצהרה השניה ובמידה וישנו גידול בהון שאינו מוסבר, עלול פקיד השומה להגיש דרישה לתשלום מס על הפרשים אלו. ולכן בהגשת הצהרת הון רצוי מאוד שרואה חשבון מקצועי יערוך את הדוח ויוודא שקיימת התאמה מלאה בין הכנסותיך לבין הנכסים וההתחייבויות אשר ברשותך, על מנת שבעתיד לא ייווצרו הפרשי הון בלתי מוסברים.

לצערנו, ישנם מקרים רבים של נישומים אשר מגישים את הצהרת הון בצורה חובבנית, ללא העזרות באנשי מקצוע ודבר זה מוביל לחיוב בתשלומי מס, מע"מ ובטוח לאומי.