איך התורה מתייחסת לכהנים? בפרשת יתרו ישנה  הסתייגות שהם כהנים "ממלכת כהנים וגוי קדוש" מצד שני הכהנים מוזכרים כשווים בין כולם, אין אזכור לכהנים. פתאום יש אזכור לכהנים. למה?

בפרק כ"ח פסוק א- ד יש הדגשה של הפועל לכהן 3 פעמים, הפועל להתכהן, מהו? האם הבגדים מכהנים את הכהן? מהם הבגדים בעצם? כל הבגדים מוזכרים חוץ מציץ ומכנסיים. למה? בעל הטורים כי זה תכשיט ומשהו טריוויאלי ולכן לא היה צריך לכתוב אותו.

 

3 סוגי קורבנות בפרק כ"ט

חטאת עולה ושלמים-  כאן יש חטאת עם הזאה בחוץ ולא על הפרוכת (מבפנים) הפרשנים אומרים על חטא העגל.

חטאת פנימית היא על שני אנשים: על העם ועל הכהן הגדול. הרמב"ן מסביר שכאן הוראת שעה. למה? אולי אפשר לומר שאהרן עשה את העגל אבל עכשיו הוא כהן גדול ולכן הוא מביא חטאת חצי חצי משהו משולב, גם בתור כהן וגם בתור העם כולו.

למה סוגי 3 קורבנות? חטאת- לכפר על עבירות של אהרון.

עולה- לקדש את המזבח.

שלמים- משה מקריב שלמים, קרבן הפרידה של משה מ7 ימי המילואים כולם נהנים מהקרבן.

השוואה בין כהן למלך- הבגדים מה העיקר הבגדים או התפקיד?

 

 

אשר תעשה אותם לקדש אותם לכהן לי, לקח- פועל מיוחד

לחם מצות חלות מצות רקיקים 3 סוגים דווקא סולת חיטים מיוחדים.

והקרבת אותם בסל, מובא לקרבן ולא למנחה

נזר הקודש במקום ציץ,  חשבנו שנזר מלשון כתר ונלמד ק"ו לתפילין מהציץ שיש בו אזכרות ומבטא

את הופעתו ויחודו של המלך. את מי מכבדים הבגדים-את ה' או את הכוהנים (כמו שקישטו את

המשכן מקשטים אותם). הזכרנו את 'לקדש אותם, לכהן לי'- בקידושין אומר תוס' בתחילת המס'

נאסרת האשה על כל העולם ואח"כ מיוחדת לבעל , כך גם כאן הכוהנים מקבלים מתנות ומעשרות

כדי להתרחק מכל משברי החיים וקשיי הפרנסה כדי לשרת את ה' (ע' גם ברש"ר הירש).

לגבי סולת חיטים גם בשבועות מוקרב  קורבן שתי הלחם מחיטים-מאכל אדם וכך כאן זה מבטא

את חשיבות הקורבן וניפוי שלו.

 

ביחס לשורשים השונים של ק-ר-ב המופעים בפרק כ"ט: אומר הרב קוק על גזרה שווה- חיבור פנימי בין דברים ולא משהו מקרי, לכן אדם לא דן גזרה שווה מעצמו כי זה צריך להיות משהו אמיתי.

קרבן תודה (שלמים) איל המילואים. תודה יש בו מימד של שלמות- נאכל ליום ולילה באופן יחסי קצר משלמים נאכל מהר בחיפזון כמו קורבן הפסח. קרבן תודה מבטא חיבור בין אנשים ובמיוחד קיצור זמן אכילת הקורבן.

 

תקריב מול תקרב- עורכת לשונית: בלשון התנ"ך יש שני פרשניות: קרבה מול קרבן, אולי אתה כהן כאיש ציבור הוא קרבן ציבור, תקריב ותקרב בא לומר שאתם עולים על מזבח לשרת את הציבור.

למה משה מלביש ולמה בגדים שונים? למה משה מקריב את הכהנים? האבן עזרא: משה הוא כהן הכהנים ברמה היררכית מעמד גדול יותר או שיש תהליך מקביל, הכהן מחליף את מקריב את הקרבן בהקבלה לקרבן שעולה במקום האדם.

פר החטאת- אהרן חטא בחטא העגל (רמב"ן) כיפור חטאת אהרן ובניו (אבן עזרא) מה השפה שבה ידברו במשכן? ערכים וכו' אירועים מטלטלים של השבוע, ברור שיש על מה להביא קרבן, שלא ירננו אחריך, הכהן מיישר קו עם הציבור. נקיון כפיים כה חשוב בעבודה ציבורית.

כותנות: כותנות עור- אדם ראשון, כהן גדול, בגן עדן, יוסף עם כתונת הפסים (שהייתה של אדם הראשון. כתונת הכהנים. קודש קדשים- הארון שאינו תופס מקום וגם גן עדן (מעבר להשגה שלנו) ומשה רבינו אין ידע על מקום קבורתו. בגד-בגידה. בגד בא לכפר על בגידה.